Blogg

Den som ventar på noko godt…

Den som ventar på noko godt…

Vi lever i eit forbrukarsamfunn – i eit bruk og kast-samfunn. Vi skriv ønskelister til jul og fødselsdag, men ofte kunne vi like gjerne kjøpt det vi ønskjer oss med det same. Eller vi veit ikkje heilt kva vi skal ønska oss, for vi har i grunnen alt det vi treng.

Skrifta på veggen

Skrifta på veggen

Mange gonger i løpet av livet skulle eg nok ønske at eg hadde sett skrifta på veggen. Kva skal eg gjere nå, kvar går vegen vidare, eller kva kjem til å henda i framtida? Eg har aldri opplevd å få skrifta på veggen, og nokre gonger er det kanskje like greit å ikkje vita kva som ventar.

Tankar i starten av året

Tankar i starten av året

Carpe diem – grip dagen. Eg hugsar første gong eg høyrde dette uttrykket. Eg hugsar ikkje kva tid eller kor det var. Eg hugsar berre at eg syns det var eit flott uttrykk. I

Dette har eg aldri gjort før, så…

Dette har eg aldri gjort før, så…

Dette har eg aldri gjort før, så….
Pippi hadde store sko og ho var stor i ord: «Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert!», sa ho.

Eg trur ikkje eg liknar så veldig på Pippi.

Ei tid for alt

Ei tid for alt

«Alt har si tid, det er ei tid for alt som hender under himmelen:…» Slik kan vi lesa i ei over 2000 år gammal bok, Forkynnaren. Kanskje stammar innhaldet heilt tilbake til kong Salomo. Uansett kven som først sa det, er det klokt og vakkert sagt. «Ei tid for å planta, ei tid for å riva opp», held teksten fram. Gamle ord, men dei opplevest allikevel aktuelle i dag – også på Anda andelsgard.

Å eldast

Å eldast

«Ho tanta til far såg ikkje så mykje eldre ut enn deg», sa yngste dotter ein gong i vår etter å ha vore i selskap hjå svigerfar. Tanta er sytti og eg har passert femti. Korleis skal eg tolka det? Eg trur det kan betyr eitt av tre: Eg har ei dotter som snart er...

Blomsterglede Eg har starta produksjon av snittblomar i år. Kvifor? Nokre tenkjer kanskje at det var eit rart innfall, og i blant lurer eg også på om det er det? Eg trur mi interesse for blomar starta med far og mor. Om det er arv eller miljø, kan eg ikkje seia. Far...

Å vera jorda

Å vera jorda

Elektriske apparat treng å vera jorda, særleg i rom der det er vatn. Det kan gå gale om straumen kjem på avvegar. Kanskje treng me menneske også å vera jorda.

Frå aktuelt til blogg

Frå aktuelt til blogg

Aktuelt på ei nettside blir fort uaktuelt dersom ein ikkje postar ofte. Vi har difor kutta ut aktuelt og valt å kalla det ein blogg i staden. For så vidt bør vel ein blogg heller ikkje vera altfor uaktuell, men for meir hyppige oppdateringar om kva som skjer på Anda...

Bli andelshavar

Ta kontakt om du vil bli andelshavar, eller dersom du ønskjer å vite meir om kva dette inneber.

Klikk her